•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Algemene voorwaarden cursusjaar 2022-2023

Inschrijven voor onze activiteiten in het vrijetijdsaanbod kan via de website. Kies je cursus en volg de stappen naar het inschrijfformulier. Als je je leeftijd en postcode hebt ingevuld, verschijnt het lesgeldtarief. Inschrijving geldt voor het gehele cursusjaar dat loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022, tenzij anders vermeld (korte cursussen en workshops). Door het ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld.

NB: deelname aan de gesubsidieerde muzieklessen, instrumentaal en vocaal, is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeenten die subsidie verlenen aan Scala: Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.

Plaatsing
Scala kan plaatsing niet altijd garanderen. Het kan voorkomen dat er sprake is van wachtlijsten of doordat een cursus vol is. Bij plaatsing houdt Scala rekening met volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Gedurende het cursusjaar kan, indien er plek is, worden ingestroomd. De cursist ontvangt z.s.m. een bericht met betrekking tot de plaatsing.

Voor de overige cursussen ontvangt de cursist uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus schriftelijk bericht.

Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023.

Scala behoudt het recht de leerling (uiteraard na overleg met de betrokkene) op een andere wijze te plaatsen dan opgegeven. Ook behoudt Scala het recht om bij onvoldoende belangstelling een cursus te annuleren of in geval van nood één of meerder lessen online te geven.
Het lesgeld voor de klassikale (of cursorische) activiteiten is gebaseerd op het meedoen van een minimaal aantal deelnemers. Bij onvoldoende belangstelling kan het voorkomen dat de lestijd van de cursus door Scala wordt ingekort of geannuleerd.

Voorwaarden knipkaart en kennismakingslessen
Er kan per cursusjaar per instrument slechts één knipkaart óf serie kennismakingslessen worden afgenomen.

Betaling/tarieven
De jaarcursussen (25 lessen of meer) kunnen in twee termijnen voldaan worden of eventueel in maximaal 10 maandelijkse termijnen (okt. t/m juli) indien gebruik gemaakt wordt van een doorlopende machtiging tot afschrijving van lesgeld.
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het resterende aantal lessen in het jaar. Hierdoor kunnen de maandelijks te incasseren bedragen en het aantal incasso-termijnen afwijken van de in het tarievenoverzicht vermelde bedragen en termijnen.

De korte cursussen (tussen 12 en 24 lessen) kunnen in één termijn worden voldaan of eventueel in maandelijkse termijnen. (afhankelijk van de cursusduur) indien gebruik gemaakt wordt van een machtiging tot afschrijving van lesgeld. Korte cursussen (minder dan 12 lessen) dienen in één keer te worden voldaan.

Het lesgeldtarief voor leerlingen vanaf 18 jaar is van toepassing op diegenen die op 1 augustus van het betreffende jaar ouder zijn dan 18 jaar. Het vermelde tarief voor leerlingen vanaf 21 jaar is inclusief de verplichte 21% btw.

Bij niet tijdig (kunnen) betalen of voor het treffen van een eventuele betalingsregeling kan men contact opnemen met de directie van het instituut. Bij het nalaten van betalen zonder overleg met Scala komen hieruit voortvloeiende kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van diegenen die zich voor de cursus(sen) ingeschreven heeft.
Bij aanmaningen brengt Scala € 10,- administratiekosten in rekening. Leermiddelen zijn voor eigen rekening, tenzij het programma anders vermeldt.

Opzegging/opzeggen
Bij opzegging van de instrumentale en vocale lessen en de jaarcursussen muziek en dans kan per 1 december en per 1 april ontheffing van lesgeld verleend worden. Een verzoek hiertoe, met redenen omkleed, gebeurt altijd schriftelijk en is gericht aan de directie van Scala. Wil de leerling de instrumentale-, vocale, theater en/of danslessen aan het eind van het cursusjaar stoppen, dan dient de leerling zich schriftelijk af te melden vóór 24 juni van het lopende cursusjaar. Voor de overige cursussen is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Een afmelding kan alleen schriftelijk. Tot 5 weken voor aanvang van een cursus blijft annuleren vrijblijvend. Tot 2 weken voor aanvang brengt Scala een bedrag van € 25,- aan administratiekosten voor de jaarcursussen in rekening en een bedrag van € 12,50 voor de korte cursussen. Bij afmelding binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Einde van een jaarcursus
Aan het einde van het cursusjaar ontvangt u voor de jaarcursussen (25 lessen of meer) een mutatieformulier. Hiermee kunt u wijzigingen voor het nieuwe seizoen doorgeven.

Restitutie van lesgeld bij afwezigheid docent
Bij afwezigheid van de docent probeert Scala een vervangende docent in te zetten. Garantie is helaas niet in alle gevallen mogelijk. Bij langdurige ziekte of bij uitval van meer dan 3 lessen heeft de betalingsplichtige recht op een evenredige restitutie van lesgeld.

Lessen die de leerling heeft gemist door eigen toedoen komen niet in aanmerking voor lesgeldrestitutie.

Afwezig bij een les
Wanneer de leerling niet in de gelegenheid is om een les te volgen, verzoeken wij om dit te melden bij de docent of de administratie.
De niet op de afgesproken lestijden gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
Bij verhindering van de docent wordt de leerling hiervan op de hoogte gesteld via sms en/of emailbericht. Deze lessen worden op een ander moment ingehaald.
Het bovenstaande geldt ook voor knipkaart- en kennismakingslessen.

Gegevensverwerking
Met gegevens van leerlingen en betalingsplichtigen wordt omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie het privacy-statement op www.ontdekscala.nl

Aansprakelijkheid
Scala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, opgelopen tijdens de cursussen.

Disclaimer
Scala besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Scala behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Daarnaast kan Scala niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.