•   Gratis proefles
  •   Professionele vakdocenten
  •   Dichtbij huis
  •   Schitteren op het podium

Algemene voorwaarden cursusjaar 2021-2022

Inschrijven voor onze activiteiten in het vrijetijdsaanbod kan via de website. Kies je cursus en volg de stappen naar het inschrijfformulier. Als je je leeftijd en postcode hebt ingevuld, verschijnt het lesgeldtarief. Inschrijving geldt voor het gehele cursusjaar dat loopt van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022, tenzij anders vermeld (korte cursussen en workshops). Door het ondertekenen en opsturen van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige lesgeld.

NB: deelname aan de gesubsidieerde muzieklessen, instrumentaal en vocaal, is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeenten die subsidie verlenen aan Scala: Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld en De Wolden.

Plaatsing
Scala kan plaatsing niet altijd garanderen. Het kan voorkomen dat een cursus vol is of dat er een wachtlijst geldt. Bij plaatsing houdt Scala rekening met volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Voor de jaarcursussen krijgt de cursist uiterlijk 3 maanden na inschrijving schriftelijk bericht met betrekking tot de plaatsing. Voor de overige cursussen ontvangt de cursist uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus schriftelijk bericht.

Als er plaats is kan Scala tijdens het cursusjaar leerlingen aannemen. Is dit het geval dan wordt een evenredig deel van het cursusgeld in rekening gebracht.(verplaatsen naar lesgeld/tarieven)

Scala behoudt zich het recht voor:
– de cursist, na overleg met de betrokkene, op een andere wijze te plaatsen dan opgegeven;
– bij onvoldoende belangstelling een cursus te annuleren;
– de lestijd in te korten bij deelname van minder cursisten dan minimaal is vastgesteld, het lesgeld voor de klassikale (of cursorische) activiteiten is namelijk gebaseerd op deelname van een minimum aantal cursisten.

Voor knipkaarten en kennismakingslessen muziek geldt dat per cursusjaar één knipkaart of één serie kennismakingslessen per instrument kan worden afgenomen.

Betaling / lesgeldtarieven

Jaarcursussen vanaf 25 lessen
Het lesgeld voor jaarcursussen kan in twee termijnen of in maximaal 10 maandelijkse termijnen (oktober tot en met juli) worden voldaan. Voorwaarde is een doorlopende machtiging tot afschrijving van lesgeld.
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het resterende aantal lessen in het jaar. Hierdoor kunnen de maandelijks te incasseren bedragen en het aantal incasso-termijnen afwijken van de in het tarievenoverzicht vermelde bedragen en termijnen.

Cursussen van 12 t/m 24 lessen
Het lesgeld kan in één termijn worden voldaan of in maandelijkse termijnen. Afhankelijk van de cursusduur) indien gebruik gemaakt wordt van een machtiging tot afschrijving van lesgeld.

Cursussen tot 12 lessen en workshops
Het lesgeld dient in één keer te worden voldaan.

Lesgeld 18 jaar en ouder
Het lesgeldtarief voor cursisten vanaf 18 jaar is van toepassing op diegenen die op 1 augustus van het betreffende cursusjaar ouder zijn dan 18 jaar. Voor cursisten vanaf 21 jaar geldt een tarief inclusief 21% btw.

Bij het niet tijdig (kunnen) betalen of voor het treffen van een eventuele betalingsregeling kunt u contact opnemen met de directie van Scala. Bij het nalaten van betalen zonder overleg met Scala komen hieruit voortvloeiende kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van diegene die zich voor de cursus(sen) heeft ingeschreven.

Bij aanmaningen brengt Scala € 10,- administratiekosten in rekening.

Leermiddelen zijn voor eigen rekening, tenzij het programma anders vermeldt.

Opzegging
Bij opzegging van de instrumentale en vocale lessen en de jaarcursussen muziek en dans kan per 1 december en per 1 april ontheffing van lesgeld verleend worden. Een verzoek hiertoe, met opgave van reden, gebeurt altijd schriftelijk en is gericht aan de directie van Scala.
Wil de leerling de instrumentale, vocale, theater en/of danslessen aan het eind van het cursusjaar stoppen, dan dient de leerling zich schriftelijk af te melden vóór 4 juli van het lopende cursusjaar. Voor de overige cursussen is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

– Tot 5 weken voor aanvang van een cursus is annuleren van een cursus vrijblijvend.
– Tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een cursus is schriftelijke afmelding mogelijk. Hierbij brengt Scala € 25,- aan administratiekosten in rekening voor de jaarcursussen en € 12,50 voor de korte cursussen.
– Bij afmelding binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Einde van een jaarcursus
Aan het einde van het cursusjaar ontvangt u voor de jaarcursussen vanaf 25 lessen een mutatieformulier. Hiermee kunt u zich aan- of afmelden voor het nieuwe seizoen. Voor beeldende cursussen dient u zich ieder jaar opnieuw in te schrijven.

Restitutie lesgeld bij afwezigheid
Bij afwezigheid van de docent probeert Scala een vervangende docent in te zetten. Garantie is helaas niet in alle gevallen mogelijk. De betalingsplichtige heeft recht op gedeeltelijke restitutie van lesgeld bij:
– meer dan 3x uitval bij een cursus vanaf 25 lessen;
– meer dan 2x uitval bij een cursus van 24 lessen;
– meer dan 1x uitval bij een cursus van 12 tot 23 lessen;
– 1 of meer dan 1 keer uitval van lessen bij een cursus van minder dan 12 lessen.

Lessen die de cursist heeft gemist door eigen toedoen komen in beginsel niet in aanmerking voor lesgeldrestitutie.

Afwezigheid
Wanneer de cursist niet in de gelegenheid is om een les te volgen, verzoeken wij u om dit te melden bij de docent of de administratie. De niet op de afgesproken lestijden gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de docent wordt de leerling hiervan op de hoogte gesteld per sms en/of een email-bericht. Deze lessen worden op een ander moment ingehaald. Dit geldt ook voor knipkaart- en kennismakingslessen.

Aansprakelijkheid
Scala aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is opgelopen tijdens de cursussen.

Gegevensverwerking
Met gegevens van leerlingen en betalingsplichtigen wordt omgegaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie onze privacyverklaring.

Disclaimer
Scala besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Scala behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Daarnaast kan Scala niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt.