Algemene voorwaarden CoS

Voor Cultuur op School gelden onderstaande algemene voorwaarden (2021-2022).

Artikel 1. Definities

In onze algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, verstaan

onder:

1.1.  Opdrachtnemer: Stichting Scala Centrum voor de Kunsten.

1.2.  Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, natuurlijk persoon of vennootschap met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.

1.3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die met betrekking tot de levering van

goederen en/of het verlenen van diensten door Opdrachtnemer tot stand komt tussen

Opdrachtnemer en Opdrachtgever, plus elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1.  De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op (en maken deel uit van)

alle door Opdrachtgever gedane Aanvragen, Opdrachten, Opdrachtbevestigingen en

Overeenkomsten m.b.t. het verlenen van diensten en/of levering van goederen Opdrachtnemer.

2.2.  Afwijkingen van de algemene leveringsvoorwaarden en afspraken zijn slechts geldig indien deze

schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3.  Een Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 3. Offerte en Opdracht

3.1.  Tenzij schriftelijk of mondeling anders is overeengekomen, zijn aanvragen gedaan door

Opdrachtgever bindend als overeenkomst.

3.2.  Alle informatie met betrekking tot de activiteiten wordt door Opdrachtnemer naar beste weten

en met de grootste zorg verstrekt. Opdrachtnemer staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake

geen afwijkingen voordoen.

3.3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de

Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden volgens de

gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Totstandkoming van een Overeenkomst en annulering

4.1.  Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de Opdracht

daartoe schriftelijk heeft aanvaard.

4.2.  Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen op de Overeenkomst zijn bindend, indien deze

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

4.3.  In het geval dat Opdrachtgever wenst te annuleren tussen 8 en 4 werkweken voorafgaand aan

het project wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering

tussen 4 en 1 werkweken voorafgaand aan het traject wordt 50% van het overeengekomen

bedrag in rekening gebracht. In het geval van annulering vanaf 1 werkweek voor het project

wordt het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1.  Alle prijzen van de door Opdrachtnemer te verlenen diensten en te leveren goederen zijn

uitgedrukt in Euro. Opdrachtnemer is een stichting die op grond van haar prestaties in beginsel is vrijgesteld van BTW.

5.2.  De prijzen voor de door Opdrachtnemer te leveren goederen en/of te verlenen diensten zijn,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief de kosten voor transport,

materiaalvervoer, lesbrieven en overige lesmaterialen. Andere dan genoemde kosten zijn niet in

de prijs inbegrepen en zullen apart aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze staan

expliciet in de Aanbieding van Opdrachtnemer vermeld.

 

Artikel 6. Betaling

6.1.  Betaling geschiedt op basis van een factuur.

6.2.  Facturering voor het schooljaar 2021-2022 geschiedt in één termijn.

6.3.  Betaling via bank of giro dient plaats te vinden voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

6.4.  Bij gebreke van tijdige betaling worden administratiekosten met een minimum van

€ 30,- per aanmaning en indien noodzakelijk incassokosten in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Levering

7.1.  Levering van de goederen en/of diensten door Opdrachtnemer vinden plaats op een van te

voren schriftelijk vastgelegd adres.

7.2.  Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van een tekortkoming

aan de zijde van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer een zelfde of vergelijkbare activiteit

aanbieden, tegen dezelfde voorwaarden en kosten.

7.3.  Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van overmacht

aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet gebonden om reeds gemaakte kosten

door Opdrachtgever te vergoeden.

7.4. Indien een overeengekomen activiteit geen doorgang vindt ten gevolge van niet verschijnen of

van een tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten bij

de Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.5.  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de Overeenkomst direct en zonder

gerechtelijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtnemer gerede twijfel heeft of

Opdrachtgever aan zijn verplichtingen kan voldoen.

 

Artikel 8. Vertrouwelijkheid

8.1.  Opdrachtnemer en Opdrachtgever staan er voor in dat derden niet  – door handelen en/of    nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen – kennis nemen

dan wel kennis kunnen nemen van door de ander verstrekte, van de ander betrokken en uit

het uitvoeren van de overeenkomst voortvloeiende gegevens van vertrouwelijke aard. Gegevens worden in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn als die gegevens door Scala respectievelijk Opdrachtgever als zodanig zijn of worden aangeduid.

8.2.  Opdrachtgever is gehouden de beveiliging van informatie zodanig in te richten, dat deze    informatie wordt beschermd tegen de risico’s van onder meer maar niet uitsluitend onbevoegde toegang, wijziging, verminking, vernietiging of verlies, alsmede de integriteit en de vertrouwelijkheid van berichten. Indien hier niet aan is voldaan, zal alleen de registratie van opdrachtnemer als bewijs kunnen dienen.

8.3.  Voor zover de informatie in elektronische berichten algemeen toegankelijk is, wordt het

electronische bericht geacht geen vertrouwelijke informatie te bevatten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie

en instructies benodigd bij de door Opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.

9.2.  Opdrachtnemer neemt onder geen beding de wettelijke aansprakelijkheid over van

scholen/organisaties jegens hun leerlingen en ouders/verzorgers jegens hun kinderen.

 

Artikel 10. (Intellectueel) Eigendom van ideeën, stukken, etc.

10.1.Alle door Opdrachtnemer verstrekte ideeën, afbeeldingen, voorbeelden, concepten, lesplannen

komen toe aan de werkgever ongeacht of de Intellectuele Eigendom is ontstaan gedurende of

buiten werktijd, gedurende deze arbeidsovereenkomst dan wel binnen een periode van drie

jaren daarna en evenzeer ongeacht of het tot stand brengen of doen brengen van Intellectuele

Eigendom direct of indirect tot de taak van de werknemer behoort, of deze daarvoor (mede) is

aangesteld.

10.2.Werkwijzen, ideeën, modellen, concepten, ontwerpen, lesbrieven, opgestelde adviezen en

dergelijke worden verstrekt in alle vertrouwelijkheid door Opdrachtnemer uitgebrachte

voorstellen alsmede algemene hulpmiddelen, instrumenten, software en gereedschappen die

gebruikt zijn voor de Opdracht en blijven eigendom van Opdrachtnemer.

10.3.Tenzij anders overeengekomen mag Opdrachtgever de in lid 2 van dit artikel  omschreven

bescheiden, opgestelde adviezen en/of uitgebrachte voorstellen niet vermenigvuldigen of

namaken dan wel aan derden ter beschikking stellen. Openbaarmaking kan alleen geschieden na

schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

10.4.Alle rechten die voortvloeien uit intellectueel eigendom alsmede auteursrechten blijven bij

Opdrachtnemer berusten.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing

11.2. Op alle geschillen die verband houden met een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is  de klachtenregeling van toepassing